Onze heemkring

Stichtingsvergadering

De stichtingsvergadering van het Genootschap voor Heemkunde en Omliggende had plaats op 5 mei 1970 in het betekenisvolle Duigemhof.

De bezielers van de nieuwe vereniging waren:

 • Professor Draye
 • Professor Roelandts
 • Pastoor-deken Cuypers
 • Onderpastoor Verdoodt
 • Jacques Dacosse
 • Karel De Goeyse
 • Tony D’Havé
 • Frans Smout
 • Voorzitter Carlo Heyman
 • Ondervoorzitter Edward Van Eycken
 • Secretaris Walter Vanaerschot
 • Penningmeester Herman Cockx

Deze heren realiseerden zich dat er dringend werken dienden uitgevoerd te worden aan het prachtige Duigemhof en gingen meteen ijveren voor de klassering van het gebouw. Onder hun impuls werd het hele pand en de landerijen er rond door het Koninklijk Besluit van 18 november 1976 geklasseerd.

De eerste statuten werden pas vijf jaar later goedgekeurd “ten gemeentehuize van Herent in zitting van 8 december 1975”.

Doelstellingen

De doelstellingen werden als volgt omschreven: “… al wat het heem raakt (de plaatselijke volksgebruiken, toestanden, gebeurtenissen, de volkstaal, de oude ambachten, de oude voorwerpen, de monumenten en landschappen, de dorpsgeschiedenis, de naamkunde, de volkskunde, de heemschut enz.) op te zoeken, te bestuderen, te verzamelen en te bewaren. Ze waakt over de bescherming van de genoemde waarden en deelt deze mee aan de plaatselijke bevolking”.

Deze eerste statuten werden op 19 januari 1981 gewijzigd. De doelstellingen werden heel wat bondiger geformuleerd als: “alles wat verband houdt met het ‘heem’ te verzamelen, te bestuderen, te bewaren, te beschermen (heemschut) en bekend te maken”.

In 1976 haalde de fusie onze gemeente grondig overhoop. Wijgmaal ging naar Leuven en Kelfs werd bij Haacht gevoegd. Anderzijds kwamen Veltem-Beisem en Winksele bij Herent. Het “omliggende” uit onze oorspronkelijke benaming werd weggelaten.

Ons werkgebied na de fusie van 1976

In het gemeentewapen, dat op 1 oktober 1985 goedgekeurd werd door de gemeenteraad, beklemtoonde men de eigenheid van de vier historisch gegroeide dorpsgemeenschappen: Herent, Winksele, Veltem en Beisem.

Onze huidige werking slaat dus op de vijf “dorpen” van onze gemeente: Herent, Veltem, Beisem, Winksele en Winksele-Delle.

Activiteiten

Het Genootschap voor Heemkunde van Herent …

 • heeft een driemaandelijks tijdschrift Heembode (meer dan 100 blz. per jaar);
 • publiceert elk jaar een heemkundige kalender;
 • geeft een knipselkrant uit met al wat er in het afgelopen jaar over Herent in de pers verscheen;
 • organiseert voordrachten over onderwerpen i.v.m. de plaatselijke geschiedenis, heemkunde, familiekunde, enz.;
 • organiseert cursussen (bijv. oud schrift, familiekunde, gebruik van genealogische computerprogramma’s, enz.);
 • organiseert groepsbezoeken aan tentoonstellingen;
 • werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendag;
 • adviseert het gemeentebestuur e.a. inzake heemkunde en plaatselijke geschiedenis;
 • stelt zijn documentatie ter beschikking van leden en plaatselijke geschiedkundigen;
 • heeft een genealogisch documentatiecentrum waar geboorten-, huwelijks- en overlijdensregisters kunnen geraadpleegd worden.

een kleine opsomming

 • 1971: tentoonstelling “Toen was Herent zo”
 • 1972: tentoonstelling “Duigemhof”
 • 1973: album “Herent in oude prentkaarten”
 • 1975: tentoonstelling “Wijgmaal 100 jaar”
 • 1976: tentoonstelling “Kerkschatten”
 • 1979: schepengriffie van Herent op microfilm
 • 1980: tentoonstelling en uitgave “Kaarsengietersbedrijf” en “Clock-o-matic”
 • 1981: tentoonstelling en uitgave “70 Jaar Trouw en Moed”
 • 1983: viering 25 jaar Pastoor Cuypers
 • 1984: tentoonstelling en uitgave van het boek “De Geschiedenis van het Duigemhof en de Windmolen. De familie van Herent”
 • 1985: 1ste heembode
 • 1990: tentoonstelling en uitgave van het boek “Umafo”
 • 1992: tentoonstelling “Zo leefden onze voorouders”
 • 1993: tentoonstelling “Herent tijdens de eerste wereldoorlog”
 • 1994: verhuis van de kring naar de “Witte Villa”
 • 1996: tentoonstelling “140 Jaar Fanfare Herent”
 • 1997: cursus familiekunde
 • 1998: cursus oud schrift (paleografie)
 • 1999: voordrachtreeks “Ken uw dorp”
 • 2001: open monumentendag Sint Laurentiuskerk te Veltem
 • 2003: start archiefavond genealogie door Julien Vandensande
 • 1ste stambomendag / voorstelling van het boek “Geschiedenis van Herent” door Marcel Piot
 • 2004: 2de stambomendag / uitbreiding van ons archief met het “Archief Paul Massy”
 • 2005: 3de stambomendag
 • 2006: 4de stambomendag / tentoonstelling gemeenteraadsverkiezing van 1932
 • Tentoonstelling en voorstelling boek “800 jaar politiewerking in Herent en Kortenberg”
 • 2007: 5de Stambomendag met de stamboom van Stan Van Samang
 • 2008:
  • Voordracht met modeshow: “1302: De Middeleeuwen in hun hemd”
  • Deelname aan de openmonumentendag “Brouwerij van Velthem” in de kijker!
  • 6de Stambomendag met de stamboom van Steph Goossens / tentoonstelling “Sporen van de Grote Oorlog in Herent”
 • 2009:
  • Voordracht door Rik Wouters: “Geheimstokers, messenvechters en smokkelaars in de Brabantse Kempen”
  • 7de stambomendag/tentoonstelling “Eeuwelingen geboren en gevierd in Herent”
 • 2010:
  • Academische zitting ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig bestaan van het Genootschap
  • 8ste Stambomendag/fototentoonstelling over ‘Trouwen in ons dorp in de ruime eerste helft van de 20ste eeuw
  • Filmavond ‘Herent vroeger’: ‘De Lente’ uit de documentaire Boerensymfonie van Henri Storck met René Evers in de hoofdrol en ‘Ons dorp geconfronteerd met de TGV’, een film van Tony D’Havé.

Onze heemstek in Herent 

Ons adres:

Wilselsesteenweg 28
3020 Herent
(1ste verdieping)

Openingsuren:

Na afspraak met Paul Reubens

    Welkom!

Lid worden

Bijdragen:

Gewone leden: € 15
Steunleden: € 20
Ereleden: € 30
Buitenlandse leden € 25

Voordelen:

 • Bij lidmaatschap ontvangt U 4 keer per jaar ons tijdschrift “De Heembode”.
 • Een “Nieuwsbrief” informeert U over onze activiteiten.
 • U kan deelnemen aan voordrachten en tentoonstellingen.

Lid worden?

 • Stort uw bijdrage op bankrekening (IBAN) BE36431372297181 – (BIC) KREDBEBB van het Genootschap voor Heemkunde van Herent met vermelding van uw naam en het jaartal en e-mailadres.
 • Stuur een mailtje naar onze Heemkring:  heemkunde3020@gmail.com
 • Als nieuw lid ontvangt u uw lidkaart samen met de Heembode van maart.